Nyheter


Ny avhandling om tidig diagnos och behandling

Katarina Blom, FT, Med dr, disputerade 5 december 2022 och hennes avhandling finns tillgänglig under Avhandlingar på Medlemssidor.

”Early diagnosis, treatment, and Health-Related Quality of Life in women with mild Breast Cancer-Related Lymphedema.”

Outstanding paper presentation

Håkan Brorson, professor, har fått ett viktigt erkännande av sin forskargärning från American Society of Plastic Surgeons vid en kongress i Boston.

Forskningsanslag till huvud- och halscancer

Agneta Hagren, kontaktsjuksköterska, doktorand LU, har beviljats forskningsanslag för en studie som syftar till att bedöma förekomsten av lymfödem hos individer med huvud- och halscancer genom att mäta mängden vävnadsvätska, med TDC, före och efter olika former av cancerbehandlingar samt att undersöka individernas livskvalitet.

Disputation inom behandling av lymfödem

Måndagen den 5/12 kl 13.00 disputerar fysioterapeut Katarina Blom, Stockholm, vid Lunds Universitet, Institutionen för hälsovetenskaper, med avhandlingen ” Early diagnosis, treatment, and Health-Related Quality of Life in women with mild Breast Cancer-Related Lymphedema”.

Disputationen kan följas på nedanstående länk

Disputation Katarina Blom 5/12-22

Rapporter från konferenser

Under hösten har vi haft inte mindre än två konferenser i närområdet, gällande lymfologi. En nordisk kongress i Oslo i september och ett internationellt symposium i Göteborg i oktober.

SFL utlyste stipendier till båda, och nu finns rapporter av stipendiaterna från både Oslo och Göteborg.

Rapport från Göteborg (pdf)

Rapport från Oslo (pdf)

 

Konsensus kring MLD

Under våren 2022 har en arbetsgrupp bestående av Katarina Blom, Niklas Broberg, Åsa G Andersson, Karin Johansson, Pia Klernäs och Helena Ljunggren, på uppdrag av SFL, utarbetat ett konsensus gällande behandling med manuellt lymfdränage.

Manuellt lymfdränage (MLD) är en massagemetod som syftar till att stimulera lymfatiskt flöde och därmed dränering av ödematös vävnad. Behandlingsmetoden kan användas som tillägg till egenbehandling med kompression och fysisk aktivitet, när egenbehandlingen inte lindrar symtom såsom smärta och spännings- och tyngdkänsla, i tillräcklig omfattning (Thompson, 2021)

Behandlingen bör följas upp och utvärderas objektivt med volymberäkning eller mätning av lokal vävnadsvätska, samt symptomskala t.ex VAS  (VP Lymfödem).

Kliniska erfarenhet talar för att vissa individer upplever symtomlindring (Vårdhandboken, 2022) av behandlingsmetoden, men evidensen är svag för att MLD kan minska lymfödem i arm eller ben (McNeely,2011; Huang, 2013; Liang, 2020). Fler studier behövs på olika patientgrupper med lymfödem.

Även andra komplementära behandlingsmetoder kan leda till symtomlindring såsom kompressionspump/lymfpulsator, laser, lymphatouch, LPG.

Referenser

 Huang TW, Tseng SH, Lin CC, Bai CH, Chen CS, Hung CS, Wu CH, Tam KW. Effects of manual lymphatic drainage on breast cancer-related lymphedema: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. World J Surg Oncol. 2013 Jan 24;11:15.

http://www.wjso.com/content/11/1/15

Liang M, Chen Q, Peng K, Deng L, He L, Hou Y, Zhang Y, Guo J, Mei Z, Li L.

Manual lymphatic drainage for lymphedema in patients after breast cancer surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore). 2020 Dec 4;99(49):e23192. http://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000023192

McNeely ML, Peddle CJ, Yurick JL, Dayes IS, Mackey JR. Conservative and dietary intervention for cancer-related lymphedema: a systematic review and meta-analysis. Cancer 2011 Mar 15; 117(6):1136-48. DOI: 10.1002/cncr.25513

VP Lymfödem. Svensk Förening för Lymfologi (SFL)

Thompson B, Gaitatzis K, Janse de Jonge X, Blackwell R, Koelmeyer LA. Manual lymphatic drainage treatment for lymphedema: a systematic review of the literature. Journal of Cancer Survivorship 2021; 15:244–258. https://doi.org/10.1007/s11764-020-00928-1

Vårdhandboken, 2022. Symtomlindrande behandling.   https://www.vardhandboken.se

 

 

Prisade doktorander

Ännu en gång har den svenska lymfologigruppen fått pris för bästa presentationer, denna gången på ESL kongressen i Assisi i Italien i juni 2022.

Doktorand Katarina ”Kattis” Blom presenterade ”Early intervention with compression garments prevents progression in mild breast cancer-related arm lymphedema: a randomized controlled trial” och Charlotta ”Lotta” Jönsson presenterade ”Circumferential measurements to calculate lower limb volume in persons with lymphedema. What segment length is to be recommended?”

Abstrakten finns under Vetenskapliga presentationer på medlemsidorna.

Bilden visar Kattis och Lotta tillsammans med President of ESL, prof Francesco Boccardo

Uppdatering av mätmetoder i NVP Lymfödem

Kapitlet Bedömningsmetoder har nu uppdaterats gällande TDC, samt två nya bilagor för mätpunkter och diagnos.

Kapitlet Bedömningsmetoder har nu uppdaterats gällande TDC. Två bilagor, gällande lokal vävnadsvätska, TDC, har tillkommit. Den ena bilagan visar rekommenderade mätpunkter för arm, ben, bröst och axillärt/thoracalt, och den andra bilagan anger gränsvärden för diagnos av ökad vävnadsvätska (lymfödem) på dessa mätpunkter.