Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling (pdf)

Diuretika bör principiellt inte användas vid behandling av lymfödem då vätska dras till blodet medan plasmaproteiner i interstitiet blir kvar p g a sin storlek. Däremot hjälper diuretika alltid när det samtidigt förekommer ökat venöst tryck såsom vid t ex hjärtsvikt.

Diuretika kan användas i komplicerade fall, t ex vid ascites, hydrothorax och enteropati med proteinläckage. Vid erysipelas skall antibiotika snabbt insättas, i första hand penicillin. Vid återkommande infektioner bör långtidsbehandling ges som profylax. Redan efter tre återkommande infektioner rekommenderas kontinuerlig behandling under ett år. Vid ytterligare recidiv kan ibland livslång
behandling bli nödvändig. Eventuell svampinfektion mellan tårna behandlas med antimykotika.

Benzopyroner har använts som tilläggsterapi vid lymfödem. De sägs stimulera makrofagernas proteolytiska aktivitet och därigenom underlättas bortförande av stora proteinmolekyler från interstitiet. Effekten av behandling med benzopyroner är tveksam. I flera länder har preparatet förbjudits p g a allvarliga biverkningar i form av leverskador. Preparatet är ej registrerat i Sverige.