Verksamhet

I maj 1996 hölls första årsmötet för Svensk Förening för Lymfologi. Vid detta möte godkändes stadgarna för föreningen vilka hade utarbetats av en interimsstyrelse. Stadgarna behövde revideras och nya moderniserade stadgar antogs vid årsmötet 2015.

Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning samt att verka för dess utveckling, diagnostik och behandling.

Det Nationella Vårdprogrammet för Lymfödem, som publicerades 2003, uppdateras nu i sin helhet av medlemmar i föreningen. Föreningen anordnar vartannat år i samband med årsmötet en seminariedag, där nationella och internationella framstående forskare delger nya rön. Nordiska lymfödemkongresser anordnas av nationella föreningar i de nordiska länderna. Senast anordnade Svensk Förening för Lymfologi den 6. Nordiska Kongressen i Lymfologi under tre dagar i september 2014 i Stockholm.

Svensk Förening för Lymfologi har kontakter med International Society of Lymphology (ISL), European Society of Lymphology (ESL) och International Lymphedema Framework (ILF). Flera medlemmar av styrelsen är även medlemmar i dessa föreningar och brukar regelbundet besöka deras kongresser.

Verksamhetsberättelser och Årsmötesprotokoll