Kirurgiska metoder

Sammanfattningsvis kan man med fettsugning avlägsna det nybildade fettet och helt återställas extremitetens volym med ökad livskvalitet som följd. Behandlingen av armlymfödem med fettsugning finns upptagen i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för bröstcancer (Brorson 2014a) och Regionala cancercentrum i samverkan Nationellt vårdprogram bröstcancer (Brorson 2014b). Ett mål med mikrokirurgisk rekonstruktion är att minska lymfödemet och göra kompressionsstrumpor överflödiga. En begränsande faktor med mikrokirurgi är att det
nybildade fettet inte kan avlägsnas. De publicerade studier som finns kombinerar mikrokirurgi med kompressionsstrumpor, vilket gör att man har svårt att avgöra hur mycket av ödemminskningen som beror på operationen i sig eller på kompressionsstrumpan. Randomiserade studier för att renodlat klargöra den mikrokirurgiska effekten saknas ännu. Tolkningen av resultaten efter mikrokirurgiska operationer är svår eftersom resultatredovisningen inte är enhetlig. Enligt Tourani et al. (2016) har ännu inga övertygande resultat publicerats.

FETTSUGNING KOMBINERAT MED KOMPRESSION

Fettvävsnybildning

Lymfödem leder till fettvävsnybildning, sannolikt orsakat av kronisk inflammation (Aschen et al. 2012, Zampel et al. 2012a, Zampel et al. 2012b). När pitting försvunnit domineras svullnaden i ett armlymfödem av nybildad fettväv (Brorson et al. 2006b, Brorson et al. 2009, Hoffner et al. 2018a, Trinh et al. 2019, Rockson 2021, Karlsson et al. 2021). Fysikaliska behandlingsmetoder har då ingen ytterligare effekt och fettsugning kan vara ett alternativ.

Pitting

Bedöming av pitting (se Diagnostik och bedömning) (Figur 1).