Konsensus kring MLD

Under våren 2022 har en arbetsgrupp bestående av Katarina Blom, Niklas Broberg, Åsa G Andersson, Karin Johansson, Pia Klernäs och Helena Ljunggren, på uppdrag av SFL, utarbetat ett konsensus gällande behandling med manuellt lymfdränage.

Manuellt lymfdränage (MLD) är en massagemetod som syftar till att stimulera lymfatiskt flöde och därmed dränering av ödematös vävnad. Behandlingsmetoden kan användas som tillägg till egenbehandling med kompression och fysisk aktivitet, när egenbehandlingen inte lindrar symtom såsom smärta och spännings- och tyngdkänsla, i tillräcklig omfattning (Thompson, 2021)

Behandlingen bör följas upp och utvärderas objektivt med volymberäkning eller mätning av lokal vävnadsvätska, samt symptomskala t.ex VAS  (VP Lymfödem).

Kliniska erfarenhet talar för att vissa individer upplever symtomlindring (Vårdhandboken, 2022) av behandlingsmetoden, men evidensen är svag för att MLD kan minska lymfödem i arm eller ben (McNeely,2011; Huang, 2013; Liang, 2020). Fler studier behövs på olika patientgrupper med lymfödem.

Även andra komplementära behandlingsmetoder kan leda till symtomlindring såsom kompressionspump/lymfpulsator, laser, lymphatouch, LPG.

Referenser

 Huang TW, Tseng SH, Lin CC, Bai CH, Chen CS, Hung CS, Wu CH, Tam KW. Effects of manual lymphatic drainage on breast cancer-related lymphedema: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. World J Surg Oncol. 2013 Jan 24;11:15.

http://www.wjso.com/content/11/1/15

Liang M, Chen Q, Peng K, Deng L, He L, Hou Y, Zhang Y, Guo J, Mei Z, Li L.

Manual lymphatic drainage for lymphedema in patients after breast cancer surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore). 2020 Dec 4;99(49):e23192. http://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000023192

McNeely ML, Peddle CJ, Yurick JL, Dayes IS, Mackey JR. Conservative and dietary intervention for cancer-related lymphedema: a systematic review and meta-analysis. Cancer 2011 Mar 15; 117(6):1136-48. DOI: 10.1002/cncr.25513

VP Lymfödem. Svensk Förening för Lymfologi (SFL)

Thompson B, Gaitatzis K, Janse de Jonge X, Blackwell R, Koelmeyer LA. Manual lymphatic drainage treatment for lymphedema: a systematic review of the literature. Journal of Cancer Survivorship 2021; 15:244–258. https://doi.org/10.1007/s11764-020-00928-1

Vårdhandboken, 2022. Symtomlindrande behandling.   https://www.vardhandboken.se