Palliativ vård

Ödem hos cancerpatienter i palliativ vård

När cancer inte längre kan botas övergår behandlingsintentionen från kurativ till palliativ behandling. Man skiljer idag mellan tidig och sen palliativ fas. I den tidiga fasen, som kan vara från månader till år är cancern obotlig, men patienten svarar på den tumörspecifika behandlingen. Målet är livskvalitet och livsförlängning. I den sena palliativa fasen har den tumörspecifika behandlingen avslutats, och denna fas handlar ofta om veckor eller någon månad. Målet är livskvalitet men inte livsförlängning.

I behandlingsstrategin i den tidiga palliativa fasen ingår ofta såväl radioterapi som cytostatika för att minska tumörbördan och erhålla god symtomkontroll. Vid fortsatt sjukdomsprogress blir symtomkontrollen allt viktigare. Hos lymfödempatienter kompliceras ofta lymfödemet av samtidig generell ödemtendens. Försämrat nutritionsstatus och hypoalbuminemi liksom immobilisering kan öka ett redan befintligt ödem. Hjärtinkompensation, pleuravätska och ascites förekommer ofta. Tumörväxt i lymfkörtlar eller lokal tumörinfiltration kan ytterligare försämra lymfflödet och den perifera cirkulationen i ett område, så även tidigare given radioterapi och t.ex. kirurgiska ingrepp. (Strang 2012, Mortimer 1997, Regnad et al 1997). Målet i den palliativa vården är att lindra obehag och lidande och därigenom hjälpa patienten att leva så aktivt och normalt som möjligt.

Det finns få studier om lymfödembehandling hos den palliativa patienten. De som finns är ofta små, är inte randomiserade och kontrollerade och saknar mätbara utvärderingsinstrument. Dagens kunskap grundar sig framför allt på klinisk erfarenhet.

Patienter med lymfödem som är svårt sjuka i långt framskriden sjukdom kan ha komplexa behov. De tolererar ofta inte ett komplett handlingsprogram utan man måste välja ut de bitar som är lämpliga. Här nedan ett schema som kan visa på åtgärder och behandlingar som kan vara till hjälp.

Behandling av ödem hos patienter med palliativa vårdbehov

Problem Åtgärder
Svårighet att tolerera komplett behandlingsprogram Använd modifierat lymfdränage, bandagering
Ömtålig eller torr hud Upprätthåll noggrann hudvård
Obehag i en svullen extremitet Vid bandagering minskad kompression,
modifiering av material.
Kompressionsstrumpor med lägre
kompressionsklass
Svullen extremitet på grund av inaktivitet eller främst venöst ödem i nedre extremiteter utan ödem i bålen Noggrann hudvård och instruktion om högläge av extremiteten
Lätt passiv eller aktiv träning
Kompressionsstrumpor med lägre kompressionsklass
Använd löst sittande plagg
Hänvisning till sjukgymnast
Svår extremitets eller finger/tå svullnad Noggrann hudvård
Modifierad bandagering t.ex. minskat antal bindor, vid bensvullnad avsluta vid knä för att ej trycka upp ödem i buken
Svullnad i scrotum och/eller penis Tättsittande cykelbyxor med Lycra för att ge stöd
Måttbeställd suspensoar
Byxblöjor där annan kompression blir för komplicerad
Bandagering
Lär ut egenbehandling
Svullnad i kvinnliga genitalia Cykelbyxor i Lycra
Tights med kompression
Byxblöjor där annan kompression blir för komplicerad
Lär ut egenbehandling
Ödem i bål Manuellt lymfdränage utförd av lymfterapeut
Lär ut egenvård
Stödjande plagg, body eller bh för god komfort
Lymfläckage Noggrann hudvård och instruktion om högläge av extremiteten
Modifierad reducerad kompression,
bandagering
Inskränkt rörlighet och minskad självständighet Lär ut egenvård
Hänvisning till sjukgymnast eller arbetsterapeut där så krävs
Tubigrip eller liknande där kompressionsplagg ej tolereras