Stadgar och policy

Stadgar för Svensk Förening för Lymfologi
grundad 10 maj 1996 i Stockholm

 § 1

Föreningens ändamål är att tillvarata Iymfologins intressen och att främja forskning och utbildning, samt att verka för dess utveckling, diagnostik och behandling.

 §2

Till medlem i Svensk Förening för Lymfologi antas läkare med svensk läkarlegitimation eller leg sjukgymnast/fysioterapeut, leg sjuksköterska eller leg arbetsterapeut med utbildning i lymfödembehandling, eller annan av föreningens styrelse jämställd utbildning eller forskningsverksamhet inom lymfologi.

Till associerad medlem kan annan medicinsk utövare, företrädare med verksamhet inom lymfödembehandling utan medicinsk grundutbildning och företag som tillhandahåller nödvändig utrustning för lymfödembehandling anslutas.

§3

Ansökan om medlemskap skall inges till styrelsen och avgöras av denna.

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen. Medlem, som oaktat påminnelse av kassören inte erlagt årsavgift under två på varandra följande år, anses ha utträtt ur föreningen.

§4

Till hedersmedlem kan på förslag av styrelsen vid årsmötet utses person som förtjänstfullt befrämjat föreningens syfte.

§5

Medlem som uppnått pensionsålder har möjlighet till reducerad årsavgift. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§6

Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör samt minst fyra andra ledamöter.

Styrelseledamöterna väljs på två år.

Ordförande, sekreterare jämte två övriga styrelseledamöter väljs jämna år, övriga udda år. Styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer som utses för ett år av årsmötet.

Förslag till val som skall förrättas vid årsmötet upprättas av en valberedning bestående av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs vid årsmötet för ett år i taget.

§7

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begärs. Vid lika röstetal lägger ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsemöte skall, liksom vid årsmöte, protokoll föras.

§8

Ordföranden åligger att leda föreningens sammanträden och att i samråd med sekreteraren uppgöra föredragningslistor till föreningens möten.

Sekreteraren svarar inom styrelsen för beredning av ärenden som rör såväl vetenskapliga frågor, efterutbildningsfrågor eller ärenden av facklig art. Det åligger sekreteraren att förvalta delar av föreningens arkiv. Sekreteraren skall även i samråd med kassören utarbeta förslag till årsberättelse, samt minst en månad före årsmötet tillställa föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista. Skulle extra årsmöte eller annat sammanträde förekomma, åligger det denne att på likartat sätt svara för kallelsen. Vid styrelsens sammanträde för sekreteraren protokollet.

Kassören åligger att föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalning i enlighet med föreningens och styrelsens beslut, samt att föra medlemsmatrikel. Räkenskaperna skall i god tid överlämnas till revisorerna för granskning så att dessa kan avge skriftlig berättelse till årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen före årsmötet.

§ 9

I föreninges namn upprättade handlingar och skrivelser undertecknas av ordföranden och sekreteraren.

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

 § 10

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

Föreningen bör årligen hålla minst fyra ordinarie styrelsesammanträden. Föreningen skall verka för utbildning och anordna vetenskapliga möten för sina medlemmar.

Föreningens årsmöte äger rum på dag som bestäms av styrelsen. Vid årsmöte skall föreningen:

  1.         granska styrelsens, kassörens och revisorernas berättelse samt ta beslut om ansvarsfrihet
  2.         för tiden intill nästa årsmöte välja styrelse, två revisorer samt valberedning enligt § 6
  3.         fastställa årsavgiftens storlek för det kommande året.

Extra föreningsmöte får hållas när ordföranden eller styrelsen finner sådant påkallat, eller då minst 10 medlemmar skriftligen anhållit om detta till ordföranden.

Kallelse till möte skall utgå till medlemmarna såsom anges i § 8.

 § 11

Vid föreningsmöte sker omröstning vid val öppet om ej annat begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Bordläggning av ett ärende får ej nekas om minst 10 medlemmar så önskar. Om en fråga varit bordlagd en gång får en ytterligare bordläggning endast ske om föreningen så beslutar.

§ 12

Associerad medlem kan ej ingå i styrelsen men äger tillträde till föreningens möten med rätt att delta i förhandlingarna men ej i föreningens beslut.

 § 13

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insänds minst två månader före årsmötet till styrelsen.

Förslag om stadgeändring skall, tillsammans med styrelsens yttrande däröver, delges medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

§ 14

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsbefrämjande ändamål och dels var den upplösta föreningens handlingar mm skall arkiveras.

Stockholm 2015-11-26


 

SFLs policy för olika former av avgifter, ersättningar eller förmåner

Reseräkning skall inlämnas snarast, dock senast inom tre månader efter avslutat uppdrag. Till reseräkningen bifogas originalkvitto för gjorda utlägg för resa samt logikostnader.

Undantag från original kan i vissa fall medges (t ex klippkort, årskort och liknande).

Ersättning får inte utgå för längre färdväg än vad som är motiverat av förrättningen.

Resor under 50 mil ska företas med tåg i stället för flyg i största möjliga utsträckning. Resor ska företas i ekonomiklass, andra klass eller på ekonomiskt förmånligaste sätt.

SFL betalar ersättning för trängselskatt där eget fordon har använts. Kvitto, vid autogiro kopia av kontoutdrag, skall bifogas reseräkningen.

Hotellrum skall bokas på mellanklasshotell så nära förrättningsstället som möjligt. Om resenären delar hotellrum med person som inte har rätt till ersättning för logikostnaden från SFL, utgör kostnaden för resenären 75 % av dubbelrumspriset.

Medlemsavgift
Inkommer dubbel årsavgift till föreningen så betalas inte avgift nr 2 tillbaka.
Medlem som inte betalat årsavgift de senaste 2 åren utesluts ur föreningen.

Styrelsemedlemmar
Återbetalning mot originalkvitto

  • resa, boende vid fysiska styrelsemöten eller andra uppdrag inom FSL
  • ISL-, ESL-medlemskap

Deltagande utan avgift vid föreningens seminarier, utbildningsdag.

Inbjudna föreläsare
Föreläsaren skall underrättas om SFLs policy i god tid före angivet föreläsningsdatum.

Återbetalning mot originalkvitto:

  • resa, inkl P-avgift
  • hotell (en natt före och en natt efter föreläsningsdatum)

Ingen kongressavgift

Inga måltider, drycker osv på resan eller fritiden ersätts av SFL

Medföljare bär sina egna kostnader

Utställare
2 personer/firma deltar utan kostnad i mötesarrangemanget,
om fler deltagare: omkostnader (mat) faktureras

För undantag från ovanstående krävs styrelsebeslut.

Stockholm 2017-06-09

Leif Perbeck
Ordförande
Imke Wallenius
Kassör